KHÓA PRE TOEIC ( LEVEL 01 )

NGÀY KHAI GIẢNG LỊCH HỌC CA HỌC
05 – 05 – 2021 Sáng thứ 2 & thứ 4 09:00 – 11:00
05 – 05 – 2021 Chiều thứ 2 và thứ 4 15:00 – 17:00
05 – 05 – 2021 Tối thứ 246 17:50 – 19:20
05 – 05 – 2021 Tối thứ 246 19:30 – 21:00
06 – 05 – 2021 Tối thứ 357 17:50 – 19:20
06 – 05 – 2021 Tối thứ 357 19:30 – 21:00
08 – 05 – 2021 Sáng & chiều thứ 7 09:00 – 11:00/15:00 – 17:00

KHÓA TOEIC CƠ BẢN 1 ( LEVEL 02 – TOEIC 300+ )

NGÀY KHAI GIẢNG LỊCH HỌC CA HỌC
05 – 05 – 2021 Sáng thứ 2 & thứ 4 09:00 – 11:00
05 – 05 – 2021 Chiều thứ 2 và thứ 4 15:00 – 17:00
05 – 05 – 2021 Tối thứ 246 17:50 – 19:20
05 – 05 – 2021 Tối thứ 246 19:30 – 21:00
06 – 05 – 2021 Tối thứ 357 17:50 – 19:20
06 – 05 – 2021 Tối thứ 357 19:30 – 21:00
08 – 05 – 2021 Sáng & chiều thứ 7 09:00 – 11:00/15:00 – 17:00

KHÓA TOEIC CƠ BẢN 2 ( LEVEL 03 – TOEIC 450+ )

NGÀY KHAI GIẢNG LỊCH HỌC CA HỌC
05 – 05 – 2021 Sáng thứ 2 & thứ 4 09:00 – 11:00
05 – 05 – 2021 Chiều thứ 2 và thứ 4 15:00 – 17:00
05 – 05 – 2021 Tối thứ 246 17:50 – 19:20
05 – 05 – 2021 Tối thứ 246 19:30 – 21:00
06 – 05 – 2021 Tối thứ 357 17:50 – 19:20
06 – 05 – 2021 Tối thứ 357 19:30 – 21:00
08 – 05 – 2021 Sáng & chiều thứ 7 09:00 – 11:00/15:00 – 17:00

KHÓA TOEIC LUYỆN GIẢI ĐỀ ( LEVEL 04 – TOEIC 600+ )

NGÀY KHAI GIẢNG LỊCH HỌC CA HỌC
10 – 05 – 2021 Tối thứ 246 17:50 – 19:20
10 – 05 – 2021 Tối thứ 246 19:30 – 21:00
11 – 05 – 2021 Tối thứ 357 17:50 – 19:20
11 – 05 – 2021 Tối thứ 357 19:30 – 21:00

KHÓA TOEIC CẤP TỐC ( TARGET 450+ / 500+ / 550+ / 600+ )

NGÀY KHAI GIẢNG LỊCH HỌC CA HỌC
10 – 05 – 2021 Tối thứ 246 17:50 – 19:20
10 – 05 – 2021 Tối thứ 246 19:30 – 21:00
11 – 05 – 2021 Tối thứ 357 17:50 – 19:20
11 – 05 – 2021 Tối thứ 357 19:30 – 21:00